Senior Student Highlight: Sea Mouyling

[English Below]

មួយលីង គឺជាសិស្សគំរូថ្នាក់ទី១២ នៃវិទ្យាល័យ AUPP ។ ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ប្អូនគឺ ប្អូនស្រឡាញ់សត្វឆ្កែរបស់ប្អូនខ្លាំងបំផុត ហើយប្អូនក៏ចូលចិត្តសម្អាតបន្ទប់នៅពេលទំនេរដែរ។ អនុស្សាវរីយ៍ប្អូនចូលចិត្តបំផុត គឺដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាទៅកាន់វិមានឈ្នះឈ្នះជាមួយមិត្តភក្តិរបស់ប្អូន។ ក្រៅពីការសិក្សា មួយលីងធ្លាប់ធ្វើការស្ម័គ្រចិត្ត និងជួយសម្របសម្រួលកម្មវិធីពិព័រណ៍អាហារដែលរៀបចំដោយស្លាបព្រា (Slaprea) កាលពីខែធ្នូកន្លងទៅនេះ។ អំឡុងពេលសិក្សានៅទីនេះ មួយលីងបានប្រាប់ថា ផ្អែកលើការសិក្សារបស់ប្អូនមកដល់ពេលនេះ Performance Task 1 អាចជាកិច្ចការមួយដែលជាបញ្ហាប្រឈមដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្អូន។ បន្ថែមពីលើនេះ មុខវិជ្ជាគីមី គឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលប្អូនចាប់អារម្មណ៍ច្រើនជាងគេ។

មួយលីងក៏បានប្រាប់ថាមុខវិជ្ជា AP Seminar គឺជាមុខវិជ្ជាមួយដែលជួយប្អូនច្រើនបំផុតបន្ទាប់ពីប្អូនបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ ព្រោះមុខវិជ្ជានេះបង្រៀនប្អូនពីរបៀបវាយតម្លៃព័ត៌មាន ធ្វើបទបង្ហាញប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព និងសរសេរឯកសារស្រាវជ្រាវ។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ AUPP ប្អូនមានគម្រោងបន្តការសិក្សាផ្នែក Demonology នៅឯទីក្រុងវ៉ាទីកង់។ មួយលីងបានផ្ដាំផ្ញើទៅសិស្សប្អូនជំនាន់ក្រោយថា “វាជាការល្អបំផុតក្នុងការប្រឈមមុខនឹងការភ័យខ្លាចរបស់យើងជាមុនសិន ពីព្រោះទោះបីជាយើងបោះបង់វាចោលក៏ដោយ វានឹងរកវិធីត្រលប់មករកយើងវិញ”។

Sea Mouyling (Academic Year 2022-2023) – Huh What Huh
Favorite Quote: “Even if you are not ready for the day, it cannot always be night.” – Donda West and “When we strive to become better than we are, everything around us becomes better, too.” — Paulo Coelho, The Alchemist

Mouyling is an exemplary student of Grade 12. She has consistently demonstrated a strong commitment to academic excellence, and she consistently strives to exceed expectations. One interesting fact about her is that even though she is not a very active person, she likes cleaning her room and making her room spotless. On top of that, Mouyling loves taking care of her pet dog as he is like a best friend to her. Another thing that she enjoys doing is feeding her fish with trapped cockroaches. One of her favorite memories at AUPPHS-FA is the field trip to the Win-Win Memorial with her friends. Besides her study, Mouyling has been involved in many volunteering works and community services. She used to volunteer and help to coordinate the Food Festival event organized by Slaprea in December.

During her study here, Mouyling told us that based on her study thus far, Performance Task 1 might be one of the assignments that presented the greatest challenge for her. When she was working on that assignment, she and her team had to come up with answers for their issue, and conduct research on a discussed topic. In addition, it is a bit difficult for her regarding the constant reworking of their argument and answers due to presentation, research, and refinement of their ideas. Despite all of that, Chemistry subject was always something that sparked her interest. These days, this subject supports her understanding of the world she’s living in.

Mouyling also told us that AP Seminar is one of the subjects that helps to prepare her the most after she graduates because it teaches her how to evaluate information, make effective presentations, and compose research papers. After she graduates from AUPPHS-FA, Mouyling plans to study Demonology in Vatican City. As a senior student, Mouyling’s advice for her juniors is “It’s best to face your fears head-on because even if you put them off, they will eventually find a way to return to you.”

To Learn More About AUPPHS-FA:

Share this Article