[English Below]

កន្និកា គឺជាសិស្សច្បងដ៏ឆ្នើមម្នាក់ និង ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសិស្សនៃវិទ្យាល័យ AUPP។ ចំណុចគួរឱ្យចាប់អារម្មណ៍មួយរបស់ប្អូន គឺប្អូនចូលចិត្តប្រមូល Hot Wheels ដើម្បីដាក់តាំងនៅលើធ្នើសៀវភៅ និងចូលចិត្តអានអក្សរសិល្ប៍សហសម័យជប៉ុន។ ក្រៅពីការសិក្សា កន្និកាចូលចិត្តលេងកីឡាដូចជា បាល់បោះ ការធ្វើការងារ សហគមន៍ និងការងារ ក្រុមប្រឹក្សសិស្ស។

កន្និកាបានប្រាប់ថា មុខវិជ្ជាមួយដែលប្អូនចូលចិត្តជាពិសេស គឺមុខវិជ្ជាការរុករកទម្រង់ និងលំហ ដែលជាមុខវិជ្ជាមួយក្នុងកម្មវិធីសិក្សា STEAM ព្រោះប្អូនអាចសិក្សាពីមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃការរចនា និងការរៀបចំធរណីមាត្រ ដែលរួមចំណែកដល់ចំណង់ចំណូលចិត្តផ្នែកឌីហ្សាញរបស់ប្អូន។ បញ្ហាប្រឈមមួយដែលកន្និកា ប្រឈមមុខអំឡុងពេលសិក្សានៅទីនេះ គឺមុខវិជ្ជា AP Seminar ព្រោះវាជាមុខវិជ្ជាថ្មីសម្រាប់ប្អូន ប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះ មុខវិជ្ជានេះក៏បានជួយប្អូនឱ្យយល់ដឹង និងបង្កើតដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហាសង្គមបច្ចុប្បន្ន និងទទួលបានទស្សនៈ និងការជជែកវែកញែកជាច្រើន។ បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សាពីវិទ្យាល័យ AUPP កន្និកាមានបំណងបន្តការសិក្សានៅក្រៅប្រទេសជាមួយមុខជំនាញផ្នែកឌីហ្សាញ ឬសិក្សានៅសាកលវិទ្យាល័យអាមេរិកាំងភ្នំពេញ និងសិក្សាក្រៅម៉ោងលើផ្នែកឌីហ្សាញបន្ថែមទៀត។

Kanica Nhem

Kanica Nhem (Academic Year 2022-2023) – Challenging, Self-discovery, Fun
Favorite Quote: “And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in.” – Haruki Murakami

Kanica is one of the outstanding seniors and a member of the AUPPHS-FA Student Council member. One interesting fact about her is that she likes to collect hot wheels to display on her bookshelf. Additionally, about 70% of her books are contemporary Japanese literature, her favorite thing to read. Besides her study, Kanica likes to do sports such as basketball, and works for the student council. She also likes community service and looks forward to applying for an internship. One of her favorite memories at AUPPHS-FA was the event that she worked together with other students on Halloween day.

Kanica told us that one of the subjects she particularly likes is Form and Space Exploration, one of the subjects in the STEAM Program, because she learns the fundamentals of design and geometric arrangement, contributing to her design passion and ideas. At the same time, this class helps her to explore more into the field of design and opens a new world and perspective when she’s looking at certain things. Since Kanica’s passion is in the field of design, this subject helps to prepare her for life after high school. One of the challenges that Kanica faces during her study here is the AP Seminar class performance task. She found it the most challenging project because it was new to her. On the other hand, this course also helped her to know and create solutions to the current societal problem and come up with multiple perspectives and arguments. After graduating from AUPPHS-FA, Kanica wants to apply to a university abroad to pursue her passion in fashion design or study at the American University of Phnom Penh and work on fashion design as a side thing.

Kanica s a talented and versatile young woman whose advice for her contemporaries is “It’s always better to do things on time and not leave it until the last minute. And if there’s anything that scares you (for example, competition, debate, MUN, etc.), it’s a sign that you should do it. These experiences will make you look back at it and be glad that you did join and not let your fear take over you and rob you of those opportunities. Whether you’re going to do bad or good, it’s either an achievement or a lesson/experience, and you have nothing to lose. So I encourage everyone to try many things as much as possible during your high school year.”

To Learn More About AUPPHS-FA: